وحید ناموری

وحید ناموری

تخصصی
دیزاین دایرکتور استودیو رومینا

وحید ناموری

[روز 1]
12:00 صبح - 01:00 بعد از ظهر
قالب : 5 اصل جهانی رشد شرکت
[روز 2]
01:00 صبح - 02:00 بعد از ظهر
قالب : 7 کلید توابع مالک کسب و کار
[روز 3]
01:00 صبح - 02:00 بعد از ظهر
قالب : مهم ترین اشتباهات ما در کسب و کار

وحید ناموری

ارتباط با مشتری تو حوزه کسب‌وکار اهمیت زیادی دارند
و قراره تو رویداد پیش‌رو سرویس چت آنلاین رایچت
را از تحلیل و بررسی کنیم.