مهری سیاه‌ریش

مهری سیاه‌‌ریش

تخصصی
مدیر محتوای تیم گراف
تجربه:
10 سال
ایمیل:
تلفن:
فکس:

مهری سیاه‌ریش

[روز 1]
12:00 صبح - 01:00 بعد از ظهر
قالب : 5 اصل جهانی رشد شرکت
[روز 2]
01:00 صبح - 02:00 بعد از ظهر
قالب : 7 کلید توابع مالک کسب و کار
[روز 3]
01:00 صبح - 02:00 بعد از ظهر
قالب : مهم ترین اشتباهات ما در کسب و کار

مهری سیاه‌ریش

قراره تو 9:33DM راجع به نحوه‌ی انتخاب صحیح KPIها
و تولید محتوا براساس اهداف اصلی کسب‌وکارها
باهم صحبت کنیم.