هادی غیاثی

هادی غیاثی

[مدیر مارکتینگ راستچین]
یاور مشیری فر

یاور مشیری‌فر

[مدیر ارشد محتوای نیک استارتر]
مهری سیاه‌ریش

مهری سیاه‌‌ریش

[مدیر محتوای تیم گراف]
وحید ناموری

وحید ناموری

[دیزاین دایرکتور استودیو رومینا]

سینا نویدی

[بنیانگذا راجینا]

کسری عاشقی

[کارشناس سئو]